Program

Ramowy program konferencji:

 

17 września, wtorek

19.30–24.00 spotkanie towarzyskie

 

18 września, środa

8.00–9.00 rejestracja

9.00–9.10 otwarcie konferencji

9.10–10.30 sesja plenarna (sesja 1)

10.30–11.00 przerwa kawowa

11.00–13.00 sesje równoległe (sesje 2A, 2B)

13.00–14.00 obiad

14.30–16.00 sesje równoległe (sesje 3A, 3B)

16.00–16.30 przerwa

16.30–17.15 sesje równoległe (sesje 4A, 4B)

17.15–18.00 posiedzenie Sekcji SKAD

19.30 uroczysta kolacja

 

19 września, czwartek

9.00–11.00 sesje równoległe (sesje 5A, 5B)

11.00–11.30 przerwa kawowa

11.30–13.00 sesje równoległe (sesje 6A, 6B)

13.00–14.00 obiad

13.00–14.30 sesja plakatowa

16.00–19.00 wycieczka

19.00-24.00 spotkanie towarzyskie

 

20 września, piątek

9.00–11.00 sesje równoległe (sesje 7A, 7B)

11.00–11.30 przerwa kawowa

11.30–12.30 sesja plenarna (sesja 8)

12.30–12.40 zakończenie konferencji

12.45 obiad

ŚRODA

9.10–10.30

Sesja 1 (plenarna)    Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski

1 Krzysztof Jajuga Data Science a analiza danych – nowa jakość czy nowe szaty?
2 Eugeniusz Gatnar Modele pomiaru oczekiwań inflacyjnych w Polsce
3 Barbara Pawełek,
Józef Pociecha
Problem wartości odstających w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody Logit leaf model

11.00–13.00

Sesja 2A   Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

1 Paweł Ulman, Małgorzata Ćwiek Ubóstwo mieszkaniowe polskich gospodarstw domowych oraz jego zróżnicowanie
2 Iwona Bąk,
Katarzyna Wawrzyniak
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniu wypalenia zawodowego nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni
3 Joanna Landmesser Różnice w rozkładach dochodów kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej
4 Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga Psychologiczne konsekwencje nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce

Sesja 2B   Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

1 Marek Walesiak, Grażyna Dehnel Zastosowanie skalowania wielowymiarowego w ocenie zmian w procesie starzenia się ludności województw Polski dla lat 2002, 2010 i 2017
2 Jacek Batóg,
Barbara Batóg
Analiza wpływu selekcji zmiennych na zgodność i stabilność klasyfikacji
3 Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman Algorytmy przyrostowe w analizie skupień
4 Mariusz Kubus Wpływ niezbilansowania próby uczącej na dobór zmiennych i jakość klasyfikatorów

14.30–16.00

Sesja 3A   Prowadzący: dr hab. Iwona Konarzewska

1 Romana Głowicka-Wołoszyn,
Feliks Wysocki
Problem identyfikacji stopnia samodzielności finansowej gmin ze względu na występowanie asymetrii rozkładów cech prostych
2 Przemyslaw Szczuciński Badanie atrakcyjności turystycznej gmin województwa lubuskiego z wykorzystaniem miary agregatowej
3 Romana Głowicka-Wołoszyn Koncepcja przestrzennego taksonomicznego miernika potencjału. Przykład zastosowania w ocenie samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego

Sesja 3B   Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak

1 Adam Sagan,
Mariusz Grabowski
Analiza wrażliwości w identyfikacji przyczynowych efektów mediacji w modelu TAM
2 Justyna Majewska, Grażyna Trzpiot Modelowanie wskaźnika umieralności dla jednej i dwóch populacji dla wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
3 Marcin Pełka,
Aneta Rybicka
Identyfikacja czynników decydujących
o odejściu klienta z zastosowaniem hybrydowego modelu dla danych symbolicznych

16.30–17.15

Sesja 4A   Prowadzący: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

1 Paweł Baranowski, Karol Korczak,
Jarosław Zając
Prognozowanie frekwencji na seansach kinowych w Polsce
2 Maria Kaźmierska-Zatoń,
Wojciech Zatoń
Rola barier działalności przedsiębiorstw przemysłowych w ocenie koniunktury gospodarczej w Polsce

Sesja 4B   Prowadzący: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP

1 Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak Porównanie propozycji transformacji nominat na stymulanty na przykładzie wskaźników finansowych dla spółek notowanych na GPW
2 Dominik Krężołek Zastosowanie estymatora Hilla do oceny ryzyka ekstremalnego na rynku metali

CZWARTEK

9.00–11.00

Sesja 5A   Prowadzący: dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK

1 Katarzyna Cheba,
Iwona Bąk
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy statystycznej w identyfikacji powiązań pomiędzy zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką w krajach Unii Europejskiej
2 Mariusz Doszyń Ekonometryczny model cen nieruchomości
z restrykcjami w postaci nierówności
3 Katarzyna Frodyma, Monika Papież, Sławomir Śmiech Oddzielenie wzrostu gospodarczego od emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej
4 Dorota Rozmus Miejsce Polski w UE pod względem zrównoważonego rozwoju w świetle różnych miar stabilności grupowania

Sesja 5B   Prowadzący: prof. dr hab. Józef Pociecha

1 Iwona Markowicz, Paweł Baran Przegląd wskaźników jakości danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Wybór wskaźnika a uporządkowanie krajów
2 Marcin Salamaga Propozycja badania zależności pomiędzy konkurencyjnością technologiczną i ekspor-tową krajów Europy Środkowo-Wschodniej
3 Iwona Konarzewska Wpływ siły i struktury współzależności liniowej kryteriów na wyniki wielokryteriowej analizy porównawczej
4 Andrzej Dudek Indeks sylwetkowy jako narzędzie oceny jakości klasyfikacji

11.30–13.00

Sesja 6A   Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Bąk

1 Beata Bieszk-Stolorz Modele Prentice’a-Williamsa-Petersona w ocenie wpływu cech osób bezrobotnych na intensywność kolejnych zarejestrowań w urzędzie pracy
2 Wojciech Roszka, Marcin Szymkowiak Estymacja wybranych charakterystyk rynku pracy w ujęciu przestrzennym z wykorzy-staniem techniki symulowanego wyżarzania
3 Andrzej Sokołowski,
Małgorzata Markowska
Elastyczne porządkowanie liniowe obiektów

Sesja 6B   Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

1 Jacek Białek Pomiar inflacji przy zastosowaniu danych skanowanych
2 Bartłomiej Jefmański Syntetyczna miara rozwoju Hellwiga dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych
3 Grzegorz Szczerbak Analiza techniczna z wykorzystaniem algorytmów rozpoznawania obrazu

Sesja posterowa   Konkurs STATSOFT


PIĄTEK

9.00–11.00

Sesja 7A   Prowadzący: prof. dr hab. Feliks Wysocki

1 Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska Wpływ długowieczności na wycenę zwrotów z inwestycji długoterminowych: przypadek wybranych krajów europejskich
2 Andrzej Bąk Pomiar gotowości do zapłaty za dobra nierynkowe z wykorzystaniem analizy conjoint
3 Adam Idczak Porównanie wybranych metod analizy text miningowej do klasyfikacji tekstów marketingowych
4 Paweł Baran Wykorzystanie technik word embedding do poprawy jakości baz danych handlu zagranicznego – studium empiryczne

Sesja 7B   Prowadzący: dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE

1 Tomasz Górecki,
Mirosław Krzyśko,
Waldemar Wołyński
Mierzenie i testowanie wzajemnej zależności dla danych funkcjonalnych
2 Artur Zaborski Zastosowanie niepełnej metody tetrad do pomiaru podobieństw w niemetrycznym skalowaniu wielowymiarowym
3 Marcin Pełka Wzmocnienie zdolności predykcyjnych podejścia wielomodelowego danych symbolicznych z zastosowaniem wyodrębniania zmiennych objaśniających
z sieci neuronowych
4 Wioletta Grzenda Dyskretyzacja zmiennych ciągłych a moc predykcyjna klasyfikatorów na przykładzie modeli regresji logistycznej oraz sztucznych sieci neuronowych

11.30–12.30

Sesja 8 (plenarna)   Prowadzący: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

1 Dominik Rozkrut AI i ML w statystyce publicznej: stan i perspektywy rozwoju

Lista posterów

 1. Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda, Jak szybko Europa się starzeje? Analiza z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych
 2. Sabina Augustyn, Wpływ braku odpowiedzi na wyniki estymacji na przykładzie badań sektora non-profit w Polsce
 3. Beata Bal-Domańska, Elżbieta Sobczak, Elżbieta Stańczyk, Identyfikacja inteligentnych specjalizacji – metody i propozycje zastosowań
 4. Tomasz Bartłomowicz, Ranking krajów Unii Europejskiej według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
 5. Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak, Antoni Sobolewski, Klasyfikacja powiatowych urzędów pracy ze względu na efektywność zatrudnieniową i efektywność kosztową z wykorzystaniem drzew regresyjnych
 6. Iwona Foryś, Wielkość mieszkania jako determinanta czasu trwania własności lokalu –analiza na przykładzie zasobu spółdzielczego
 7. Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szeląg, Czy można przeuczyć algorytm? Case study masowej wyceny nieruchomości gruntowych w Szczecinie
 8. Sebastian Gnat, Regularyzacja modeli regresji w masowej wycenie nieruchomości
 9. Tomasz Józefowski, Tomasz Klimanek, Michał Pietrzak, Kontrola ujawniania danych statystycznych w badaniach społecznych
 10. Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak, Braki danych w estymacji niepełnosprawności na podstawie NSP2011
 11. Sebastian Kokot, Krzysztof Dmytrów, Zagadnienie wartości bazowej w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości
 12. Jerzy Korzeniewski, Ocena wybranych metod wyznaczania podobieństwa semantycznego pojęć
 13. Aleksandra Kupis-Fijałkowska, Wykorzystanie R-wskaźników w ocenie jakości badań statystycznych
 14. Wojciech Kuźmiński, Wykorzystanie macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości do szacowania cen na potrzeby sprawozdawczości
 15. Sławomir Lisek, Lidia Luty, Monika Zioło, Wpływ sposobu konstrukcji miary syntetycznej na ocenę kondycji finansowej spółek giełdowych
 16. Lidia Luty, Monika Zioło, Sławomir Lisek, Zróżnicowanie struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych krajów Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym
 17. Aleksandra Matuszewska-Janica, Wykorzystanie analizy conjoint do oceny wybranych czynników wpływających na poziom wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce w 2014 roku
 18. Izabela Miechowicz, Anna Sowińska, Ślina markerem otyłości? Zastosowanie metod statystycznych w badaniach nad otyłością
 19. Artur Mikulec, Przegląd modeli regresji Coxa – wyniki analiz dla przedsiębiorstw
  w województwie łódzkim
 20. Artur Mikulec, Małgorzata Misztal, Zastosowanie drzew przeżycia do segmentacji przedsiębiorstw według czasu ich trwania – wyniki analiz dla osób prawnych
  i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej w województwie łódzkim
 21. Małgorzata Misztal, Zastosowanie metody PTA do badania poziomu przestępczości kryminalnej w Polsce w latach 2000-2017
 22. Małgorzata Misztal, Aleksandra Kupis-Fijałkowska, Rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej –
  – wielowymiarowa analiza statystyczna
 23. Janusz Niezgoda, Wpływ schematu losowania na rozkłady badanych zmiennych
  z próby
 24. Michał Bernard Pietrzak, Analiza relacji między makroparametrem
  a mikroparametrami przestrzennymi w ramach problemu zmiennej jednostki odniesienia
 25. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek, Zastosowanie różnych formuł indeksów cenowych i ocena ich wpływu na pomiar inflacji
 26. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak, Wpływ działalności innowacyjnej
  na konkurencyjność działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce – ujęcie dynamiczne
 27. Monika Rozkrut, Regionalne dysproporcje w umiejętnościach cyfrowych i ich wpływ na gospodarkę cyfrową Polski
 28. Danuta Rozpędowska-Matraszek, Granice efektywności w leczeniu chorób cywilizacyjnych
 29. Anna Sowińska, Przemysław Guzik, Ocena asymetryczności rytmu serca i własności interwałów międzyuderzeniowych RR na podstawie ćwiartek wykresu Poincaré
 30. Agnieszka Stanimir, Metody wielowymiarowej analizy danych niemetrycznych w ocenie percepcji atrybutów społecznych pokoleń
 31. Piotr Sulewski, Rozpoznawanie rozkładów zamiast testowania zgodności.
 32. Izabela Szamrej-Baran, Identyfikacja ubóstwa energetycznego w UE w ujęciu wielowymiarowym
 33. Jacek Wolak, Analiza atrakcyjności turystycznej powiatów Małopolski
 34. Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Wybrane metody wyznaczania linii ubóstwa i zamożności polskich gospodarstw domowych